Annual Report

What we did, how we performed and how that performance was measured.

Annual report

Our Annual Report gives details of what we have done, how we performed and how that performance was measured during the reporting period. The most recently published version of the report is Annual Report 2017-18.

Previous annual reports

Adroddiad Blynyddol Cydymffurfiaeth yr Iaith Gymraeg

Cynhyrchir yr Adroddiad Blynyddol Cymraeg yn unol â Safon Rhif 164 yr Hysbysiad Cydymffurfiad a gyhoeddir gan Gomisiynydd y Gymraeg dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ac mae’n darparu manylion yn ymwneud â’r modd yr ydym wedi cydymffurfio gyda safonau gweithredol yn cynnwys ystadegau ar gyflogeion gyda sgiliau iaith yn y Gymraeg a’u lefelau, hyfforddiant iaith Gymraeg a gynigir, swyddi gwag ble mae sgiliau iaith yn y Gymraeg yn allweddol a chwynion yn ymwneud â chydymffurfiad a safonau gweithredol.

Welsh Language Compliance Annual Report

The Welsh Language Compliance Annual Report is produced in accordance with Standard Number 164 of the Compliance Notice issued by the Welsh Language Commissioner under the Welsh Language (Wales) Measure 2011 and provides details relating to the way in which we have complied with operational standards including statistics on employees with Welsh language skills and their levels, Welsh language training offered, vacancies where Welsh language skills are essential and complaints relating to compliance to operational standards.