Students in Wales: Application Deadlines Approaching

The countdown is on for students in Wales who want to make sure they have their finances sorted before the start of the new academic year.

04 May 2018

The Student Loans Company (SLC) is urging new and returning students to submit their student finance applications to Student Finance Wales before the approaching deadlines to ensure their funding is in place before their studies begin. New students should have their applications in by 11 May 2018 and the deadline for returning students is 8 June 2018.

SLC’s use of digital technology means it’s easier than ever to apply as the entire process can be completed online using electronic signatures.
Derek Ross, SLC’s Executive Director of Operations said: “The only way that you can be guaranteed to start the new academic year with your student finance in place is to apply before the deadline date. The easiest way to apply is online at www.studentfinancewales.co.uk

“You don’t even need to have a confirmed place at University to apply – you can use your first choice of course and update it later if you need to.”
SLC advises having the following information to hand before starting your application:

· National Insurance Number
· Password
· Up-to-date bank details
· Information regarding change of circumstances (for returning students)

Student Finance Wales (SFW) has produced a series of short films providing new and returning students with all the information needed to make the application process as smooth as possible and set the record straight on common student loan myths (see below). The Playlist featuring all the films can be found here: http://bit.ly/Repaying and can be viewed in Welsh here: http://bit.ly/Repaying
SFW’s facebook facebook.com/SFWales and twitter @SF_Wales channels also provide all the latest news and updates.

5 Common Student Loan Myths

Myth: I have to have a place at a higher or further education institution before I can apply for funding
BUSTED: You don’t need a confirmed place on a course to be able to apply for student finance – you can use your first choice of course and update your application later if this changes.

Myth: It doesn’t matter when I apply for my funding I’ll still get it on time
BUSTED: The only way to ensure you get funding in time for your course starting is to apply before the deadline and ensure you provide all the supporting evidence needed for the application. The deadline for new students is 11 May 2018 and 8 June 2018 for returning students.

Myth: Even if I’m not working I’ll still have to repay my Student Loan
You don’t have to start paying off your student loan until you are earning over the repayment threshold. The annual threshold for plan 2 customers (those who started their course on or after 1 September 2012) is currently £25,000. You pay 9% of what you earn above the threshold. Find out everything you need to know about repaying your student loan here: http://media.slc.co.uk/repayment/qsg/index.html

Myth: My student loan will be interest free
Busted: Everyone is charged interest on their student loans. Interest rates are set by the Government and the amount you repay depends on your repayment plan. You are charged interest from the day your first payment is made until your loan is repaid in full. Interest is added to the total amount you owe every month. Watch our film about understanding interest here: http://bit.ly/UnderstandingInterest

Myth: I won’t need to pay off my student loan if I leave my course
Busted: If you choose to leave your course early without completing your studies, you will still be liable to repay your student loan. Once your Higher Education Provider confirms your withdrawal we will cancel future payments and re-calculate your entitlement.

MYFYRWYR YNG NGHYMRU: DYDDIADAU CAU YMGEISIO YN NESÁU

Mae’r cloc wedi dechrau ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru sydd eisiau sicrhau fod eu cyllid mewn trefn cyn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.
Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) yn annog myfyrwyr newydd a rhai sy’n dychwelyd i gyflwyno eu ceisiadau am gyllid i fyfyrwyr i Gyllid Myfrwyr Cymru cyn y dyddiadau cau sy’n nesáu, i sicrhau fod eu cyllid yn ei le cyn cychwyn eu hastudiaethau. Dylai myfyrwyr newydd gyflwyno eu ceisiadau erbyn 11 Mai 2018 a’r dyddiad cau ar gyfer myfrwyr sy’n dychwelyd yw 8 Mehefin 2018.

Golyga defnydd SLC o dechnoleg ddigidol ei bod yn haws nag erioed i ymgeisio gan y gellir cwblhau’r broses gyfan ar-lein yn defnyddio llofnodion electronig.
Meddai Derek Ross, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau SLC: “Yr unig ffordd i chi fod yn sicr y byddwch yn cychwyn y flwyddyn academaidd newydd gyda’ch cyllid i fyfyrwyr yn ei le yw i ymgeisio cyn y dyddiad cau. Y ffordd hawsaf i ymgeisio yw ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

“Does dim hyd yn oed angen lle wedi ei gadarnhau mewn Prifysgol i ymgeisio - gallwch ddefnyddio eich dewis cyntaf o gwrs a’i ddiweddaru’n hwyrach os oes angen.”

Mae SLC yn cynghori bod gennych yr wybodaeth ganlynol wrth law cyn cychwyn eich cais:
· Rhif Yswiriant Gwladol
· Cyfrinair
· Manylion banc cyfredol
· Gwybodaeth ynghylch newid amgylchiadau (ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd)

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru (CMC) wedi cynhyrchu cyfres o ffilmiau byr yn darparu’r holl wybodaeth angenrheidiol i fyfyrwyr newydd ac sy’n dychwelyd er mwyn gwneud y broses ymgeisio mor esmwyth â phosibl ac i dawelu mythau cyffredin ynghylch benthyciadau myfyrwyr (gweler Nodiadau Golygyddol). Mae’r Rhestr Chwarae yn cynnwys yr holl ffilmiau ar gael yma: http://bit.ly/Repaying a gellir eu gwylio yn y Gymraeg yma: http://bit.ly/Repaying
Mae ffrydiau facebook facebook.com/SFWales a twitter @SF_Wales CMC hefyd yn darparu’r holl newyddion a diweddariadau.

5 Myth Cyffredin am Fenthyciadau Myfrwyr

Myth: Rhaid bod gen i le mewn sefydliad addysg uwch neu bellach cyn y gallaf ymgeisio am gyllid
CHWALWYD: Does dim angen lle wedi ei gadarnhau ar gwrs i allu ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr - gallwch ddefnyddio eich dewis cyntaf o gwrs a diweddaru eich cais yn hwyrach os yw hyn yn newid.

Myth: Does dim ots pryd dwi’n ymgeisio am gyllid bydda i’n dal i’w gael mewn pryd
CHWALWYD: Yr unig ffordd i sicrhau eich bod yn cael cyllid ar gyfer dechrau eich cwrs yw trwy ymgeisio cyn y dyddiad cau a sirchau eich bod yn darparu’r holl dystiolaeth ategol sydd angen ar gyfer y cais. Y dyddiad cau ar gyfer myfyrwyr newydd yw 11 Mai 2018 ac 8 Mehefin 2018 ar gyfer myfyrwyr sy’n dychwelyd.

Myth: Hyd yn oed os nad ydw i’n gweithio, byddaf yn dal i orfod ad-dalu fy Menthyciad MyfyriwDoes dim rhaid i chi gychwyn ad-dalu eich benthyciad myfyriwr nes eich bod yn ennill dros y trothwy ad-dalu. Ar hyn o bryd y trothwy blynyddol ar gyfer cwsmeriaid cynllun 2 (y rhai a ddechreuodd eu cwrs ar neu wedi 1 Medi 2012) yw £25,000. Rydych yn talu 9% o faint ydych chi’n ennill dros y trothwy. Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ad-dalu eich benthyciad myfyriwr yma: http://media.slc.co.uk/repayment/qsg/index.html

Myth: Bydd fy menthyciad myfyriwr yn ddi-log
Chwalwyd: Codir llog ar bawb ar eu benthyciad myfyriwr. Gosodir cyfaddau llog gan y Llywodraeth a bydd y swm a ad-dalwch yn ddibynnol ar eich cynllun ad-dalu. Codir llog arnoch o’r diwrnod y gwneir eich taliad cyntaf nes bydd eich benthyciad wedi ei ad-dalu’n llawn. Ychwanegir llog i’r cyfanswm sy’n ddyledus gennych bob mis. Gwyliwch ein ffilm am ddeall llog yma: http://bit.ly/UnderstandingInterest

Myth: Fydd dim rhaid i mi ad-dalu fy menthyciad myfyriwr os byddaf yn gadael fy nghwrs
Chwalwyd: Os byddwch chi’n dewis gadael eich cwrs yn gynnar heb gwblhau eich astudiaethau, byddwch yn dal yn atebol i ad-dalu eich benthyciad myfyriwr. Unwaith y bydd eich Darparwr Addysg Uwch yn cadarhau eich bod wedi tynnu allan, byddwn yn canslo taliadau yn y dyfodol ac yn ail-gyfrifo eich hawl.