Making a complaint

If you are unhappy with the service we have provided please let us know as soon as possible. We will do our best to put things right.

Mae'r dudalen yma ar gael yn y Gymraeg.
This page is available in Welsh.

Making a complaint

Wherever you lived when you applied for student finance, complaints are handled by the Student Loans Company, who deliver the student finance service on behalf of the UK Government and Devolved Administrations.

When things go wrong

Most problems can be put right quickly by phoning us and speaking to one of our dedicated advisors. You can find the number for your service on our contact page.

If we are unable to resolve your concerns, you may wish to follow our formal complaints procedure. You can register a formal complaint by:

Telephone: 0300 100 0601
Email: customer_complaints@slc.co.uk

In writing to: 
Customer Relations Unit 
Student Loans Company 
100 Bothwell Street
Glasgow 
G2 7JD

Our commitment to you

We will acknowledge your complaint within five working days of receiving it. Our dedicated team will then investigate your complaint and provide a response within 15 working days of receipt. If we are experiencing any delay we will keep you informed.

We aim to resolve all complaints in our first response, however, if you are not satisfied with the outcome of the investigation you can ask for a Senior Manager to review your complaint. Please confirm why you remain dissatisfied to help us resolve any outstanding issues you may have.

If you’re not satisfied

If your complaint remains unresolved, you can ask for it to be escalated to an Independent Assessor. Independent reviews are carried out by one of the Independent Assessors appointed by the Department for Education, and the final stage of our complaints process.

Complaints and appeals, what's the difference?

We consider a complaint to be where you're not satisfied with our products or services, and you want us to solve the problem. An appeal is considered to be a request to re-evaluate a decision made about your entitlement to financial help.

Gwneud cwyn

Lle bynnag yr oeddech chi'n byw pan wnaethoch gais am gyllid myfyriwr, caiff cwynion eu trin gan Gwmni Benthyciadau Myfyrwyr, sy'n darparu'r gwasanaeth cyllid myfyriwr ar ran Llywodraeth y DU a Gweinyddiaethau Datganoledig.

Pan fydd pethau'n mynd o chwith

Gellir cywiro’r mwyafrif o broblemau yn gyflym trwy ein ffonio a siarad gydag un o'n cynghorwyr ymroddedig. Medrwch ddod o hyd i'r rhif ar gyfer eich gwasanaeth ar ein tudalen gyswllt.

Os na fedrwch ddatrys eich pryderon, efallai y dymunwch ddilyn ein trefn gwyno ffurfiol. Medrwch gofrestru cwyn ffurfiol trwy:

Ffôn: 0300 100 0601
E-bost: customer_complaints@slc.co.uk

Yn ysgrifenedig i:
Uned Cysylltiadau Cwsmeriaid
Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
100 Stryd Bothwell
Glasgow
G2 7JD

Ein hymrwymiad i chi

Byddwn yn cydnabod eich cwyn o fewn pum niwrnod gwaith o'i dderbyn. Bydd ein tîm ymroddedig wedyn yn ymchwilio i'ch cwyn ac yn darparu ymateb cyn pen 15 diwrnod gwaith ar ôl ei dderbyn. Os yr ydym yn dioddef oedi, byddwn yn eich hysbysu.

Ein nod yw datrys pob cwyn yn ein hymateb cyntaf, fodd bynnag, os nad ydych yn fodlon â chanlyniad yr ymchwiliad, gallwch ofyn i Uwch Reolwr adolygu eich cwyn. Cadarnhewch pam eich bod yn parhau i fod yn anfodlon er mwyn ein helpu ni i ddatrys unrhyw faterion sy’n weddill efallai sydd gennych.

Os nad ydych chi'n fodlon

Os yw'ch cwyn dal heb ei ddatrys, gallwch ofyn iddi gael ei symud ymlaen at Asesydd Annibynnol. Cynhelir adolygiadau annibynnol gan un o'r Aseswyr Annibynnol a benodir gan yr Adran Addysg, a cham olaf ein proses gwyno.

Rydym yn ystyried cwyn i fod lle nad ydych yn fodlon â'n cynnyrch neu ein gwasanaethau, ac rydych chi am i ni ddatrys y broblem. Ystyrir bod apêl yn gais i ailarfarnu penderfyniad a wneir am eich hawl i gael cymorth ariannol.

Cwynion ac apeliadau, beth yw'r gwahaniaeth?

Rydym yn ystyried cwyn i fod lle nad ydych yn fodlon â'n cynnyrch neu ein gwasanaethau, ac rydych chi am i ni ddatrys y broblem. Ystyrir bod apêl yn gais i ailarfarnu penderfyniad a wneir am eich hawl i gael cymorth ariannol.