Students from Wales

There are a number of different products available to support you while you study.

Read in English

Cymraeg

Os yr ydych fel arfer yn byw yng Nghymru, mae nifer o gynhyrchion ar gael i chi ar gyfer holl gamau a mathau o astudio.

Addysg Uwch

Gallwch geisio am fenthyciadau i dalu am eich ffioedd dysgu a chostau byw, yn ogystal â derbyn cymorth ychwanegol os oes gennych blentyn, anabledd neu oedolyn sy’n ddibynnol. Mae ariannu hefyd ar gael pa un ai a ydych chi’n astudio’n llawn-amser neu’n rhan-amser.

Am ragor o wybodaeth, adnoddau ac i wneud cais, ymwelwch â Chyllid Myfyrwyr Cymru.

Addysg Bellach

Mae ariannu ar gael ar gyfer myfyrwyr 16-18 oed sy’n byw yng Nghymru, sydd am barhau gyda’u haddysg wedi oedran gadael ysgol, a myfyrwyr 19 oed neu’n fwy sy’n astudio cwrs Addysg Bellach mewn coleg. Gallwch ddarganfod mwy drwy ymweld ag AB Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cyfryngau Cymdeithasol

Am ystod o gyfarwyddiadau, gwybodaeth, cynnwys cyffrous a chymorth byw, gallwch ddarganfod hyn a’n dilyn ar:


If you normally live in Wales, there are a number of products available to you for all stages and types of study.

Higher Education

You can apply for loans to cover your tuition fees and living costs, as well as receive extra help if you have a child, disability or an adult dependant. Funding is available whether you are studying full-time or part-time.

For more information, resources and to apply, visit Student Finance Wales. The site is also available in Welsh.

Further Education

Funding is available for 16-18 year old students living in Wales, who want to continue their education after school leaving age, and students aged 19 or over who are studying a course of Further Education at college. Find out more at Student Finance Wales FE. The site is also available in Welsh.

Social Media

For a range of guidance, information, exciting content and live help, you can find and follow us at: